Polskie Mosty Technologiczne – Rynek Singapur


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Numer projektu: PMT/0996/7N/2019


Tytuł projektu: „Polskie Mosty Technologiczne – rynek Singapur”


Informacja o projekcie:
Celem projektu jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw.


Koszt całkowity projektu: 200 000 PLN

Kwota dofinansowania: 200 000 PLN