Miło nam poinformować, że w ramach projektu PMT/1029/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IlI „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” oraz zamówienia opublikowanego w ramach ogłoszenia numer 2021-17526-36271 dostępnego pod adresem (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36271), została wyłoniona firma Intralink Ltd, która spełnia wszystkie założone wymagania formalne dotyczące zapytania ofertowego.

Rafał Kosidło, Prokurent, Actum Lab sp. z o.o.

Gdańsk, 29.03.2021